Başlıca İmar Hukuku

İmar hukuku, esasen bir idare hukuku dalı gibi gözükse de içinde çok fazla alanı barındıran bir kompleks hukuk dalıdır.

İzmir İmar Hukuku

İdareler, genellikle de belediyeler tarafından yapılan imar planları sonucunda vatandaşların mülkiyet hakları doğrudan etkilenmektedir. Çünkü yapılan imar ve parselasyon planları sonrasında vatandaşların parsellerin yeri, metrekaresi değişebilmektedir. Bu esnada ciddi hak kayıpları yaşanabilmektedir.

Ayrıca yapılan yeni imar planlarına göre taşınmazlarda inşaat yapımı yapı ruhsatı verilmesi, inşaat tamamlandıktan sonra ise mimari projeye uygun olduğu takdirde yapı kullanım izin belgesi verilmesi gerekmektedir. Uygulamada ruhsat süreçlerinde de birçok hukuki ihtilaf doğmakta; çıkarılan ruhsatlar idarece iptal edilebilmekte ve yapı tatil zaptı düzenlenerek inşaat mühürlenebilmektedir. Hak sahipleri, yüksek imar para cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedir.

İzmir İmar Avukatı

İnşaatın mimari projeye aykırı olması veya tamamen ruhsatsız olması durumunda ise ceza davaları gündeme gelmektedir.

Yine ülkemizde zaman zaman imar affı ile ilgili yasalar çıkmaktadır. Bunlar ilk başta vatandaşı oldukça sevindirse de mevzuatta öngörülen şartlar iyi incelenmeden yapılan başvurular neticesinde vatandaşlar yıllarca süren davalar ile muhatap olabilmektedir.

Büro olarak İmar hukuku alanındaki davalarda birlikte çalıştığımız uzman harita mühendisi ve şehir plancısı da bulunmaktadır.

İzmir İmar Avukatı’ından Başlıca Talep Ettiğimiz Davalar Şu Şekildedir:

 • İmar planları ve değişiklikleri ile ilgili iptal davaları
 • Parselasyon planından kaynaklanan davalar
 • İfraz(ayırma) ve tevhit(birleştirme) işleminden doğan davalar
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinden doğan davalar
 • İmar cezalarından doğan davalar
 • İmar affı ve imar barışından doğan davalar


 • Merak Edilenler
Merak Edilenler

İmar Hukuku

İdare hukukunun bir alt dalı olan İmar Hukuku çok boyutlu ve diğer hukuk dalları ile pek çok bakımdan ilişkili bir yapıya sahiptir. Ayrıca bu alanda kendini geliştiren bir avukatın mimari ile ilgili konularda da bilgisinin belirli bir seviyeye gelmiş olması çok önemlidir.

İmar Hukuku Nedir?

İzmir İmar Hukuku; doğru planlanmış ve uygun çevre koşullarında sağlıklı ve düzgün yaşam alanlarının kurulabilmesini konu alan bir hukuk dalıdır.

Başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere çok sayuda mevzuatı içinde barındırmaktadır.

İmar hukukunun kapsamına giren hukuki süreçlerden bazıları:

 • Kamulaştırma
 • Plan ve Parselasyon
 • Yıkım ve İmar Para Cezası
 • Ruhsat ve İskan
 • İmar Affı ve İmar Barışı

Kamulaştırma

Kamulaştırma; kamu yararını gözeterek bir kişiye ait taşınmaz malın bir proje kapsamında kamuya hizmet vermek üzere ilgili kanun hükümlerine dayanarak el konulmasıdır.

Parselasyon Planı

İmar planına ve yasal düzenlemeye uygun biçimde kamunun eline geçişi gerçekleştirilen bir bölgenin kesin parselasyon halini gösteren tapu kütüğüne imar parsellerinin yazımının öncesinde yapılan plana parselasyon planı adı verilir.

İmar planına uygun biçimde düzenlenmiş olan parselasyonu planı belediyenin ve yakın yerlerin bölgesinde yer alıyorsa Belediye Encümeni; bu kapsamın dışında ise İl Özel İdaresi onayı sonucunda yürürlüğe girmektedir.

Bu planlar 30 günlüğüne askıda bekletilir ve sonrasında kesin hükmü kazanır. Kesin hükmüne geçtikten sonra plan tapu yönetimine iletilir. Burada yetkililer herhangi bir uygunluk durumuna bakmaksızın tapu kütüğüne parselasyon planını geçirirler.

Yıkım ve İmar Para Cezası

Yapı ruhsatı olmayan veya yapı ruhsatının ekinde projenin aykırılığına dair durumların göz ardı edilmiş olması yıkım işleminin yürürlüğe girmesine yol açabilir. Eğer projedeki aykırılık hali düzeltilmezse yapının yıkılması ya da aykırılıkların giderilmesi şeklinde bir yaptırım uygulanır.

İmar para cezasında ise yapıda bir aykırılığın tespit edilmesi üzerine uygulanabilen ve 10 iş günü içerisinde ilgili idare makamının ödemekle yükümlü olduğu para cezasıdır.

Ruhsat ve İskan

Ruhsat bir yapının ruhsatına ve eklere uygun biçimde yapılmış olduğunu göstermektedir. İskan ise yapının kullanım iznidir.

İskan raporunu edinmek isteyen kimsenin belediyeye başvuruda bulunması ve belediyenin başvuruyu en geç 30 güne kadar cevaplandırması gerekmektedir. Bu süre sonlandığında yanıt gelmezse yapının biten kısmına veya tamamına dair kullanım izni verilmiş sayılmaktadır.

İmar Affı ve İmar Barışı

Gecekondu bölgeleri gibi risk altında olan veya afet bölgelerinde bulunan yapılara dair düzenlemeler imar affı konusunu kapsamaktadır.

İmar barışı ise belirli bir bölgedeki konutların iskan ve imar problemini çözüme ulaştırma amacıyla yapı kayıt belgesinin verilmesidir. Yeterlilik kriterlerini karşılayan yapılar için E-devlet üzerinden başvuru yapılabilir.

İzmir İmar Hukuku ile İlgilenen Avukatların Sunduğu Hizmetler

İmar hukuku alanında kendini geliştirmiş bir İzmir imar avukatı tarafından sunulan hizmetlerden bazıları şu şekilde belirtilebilir:

 • İmar planları ve değişiklikleri ile ilgili davalar (ölçek miktarı fark etmeksizin)
 • 18 uygulaması da denilen parselasyon işleminden doğan problemlerin çözüme ulaştırılması
 • Tevhit, ifraz gibi işlemlerden ileri gelen problemlere ilişkin davalar
 • Kamulaştırmasız el atma veya kamulaştırma uygulamasından kaynaklanan davalar
 • Yapı kullanım izni veya inşaat ruhsat işlemlerine ilişkin davlalar
 • Boğaziçi Kanunu’nun (2960 sayılı) kapsamına giren durumları ilgilendiren davalar
 • İmar para cezasına dair açılacak davalar
 • Gecekondu ve Kentsel Dönüşüm mevzuatının yürürlüğe konması sonucunda ortaya çıkan davalar

Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr