İzmir İcra Avukatı

İcra Ve İflas Hukuku


İlamsız icra takibi(cari hesaba dayalı, faturaya dayalı..) yapılması
Kambiyo senetlerine(çek,bono,poliçe) dayalı icra takibi yapılması
İlama dayalı icra takibi yapılması
Kira borcu ve taşınmazın tahliyesi için icra takibi yapılması
Haksız icra takiplerine itiraz edilmesi,
İtirazın iptali davaları
Borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davaları
İstihkak davaları
Kıymet takdirine itiraz davaları
Alacaklıdan mal kaçırmayı engellemeye yönelik tasarrufun iptali davaları
İhalenin feshi davaları
İflasın takibi ve iflas davası

İzmir icra avukatı

İzmir icra avukatı ihtiyacınızda sizlere avukatlık hizmeti sağlıyoruz. Alacaklarınızın tahsili için sunduğumuz icra avukatı hizmetlerimiz için İzmir icra müdürlüğü aracılığı ile gerekli başvuruları yapıyoruz.

İzmir avukat ofisi olarak sunduğumuz çeşitli hizmetlerimiz içerisinde icra avukatlığı da dahildir. Borçluların mal varlıklarının tespiti, alacakların tahsili amacı ile borçlu ile görüşme ve anlaşmaların sağlanması, İzmir icra dairesi vasıtası ile icra işlemlerinin başlatılması gibi tüm süreçler İzmir avukat tarafından yürütülür.

Av. Yasemin ŞEN İzmir icra avukatı olarak alacak tahsili, icra takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, borca... - İzmir icra avukatı


  • Merak Edilenler
Merak Edilenler

İcra ve İflas Hukuku Hakkında Merak Edilenler

Cebri İcra Hukuku ya da Takip Hukuku ismi ile de anılan İcra ve İflas Hukuku alacakların devlet tarafından takip edilmesi yoluyla düzenlenmiştir. İcra, borcun devlet gücü ile zorla yerine getirilmesidir. İzmir icra hukuku avukatları bu alanda uzmanlaşmış deneyimli avukatlardır.

Borçlu tarafından alacağını tahsil edemeyen alacaklı yasalar çerçevesinde kamu otoritesini kullanarak dava açabilir. İcra ve İflas Hukuku bu davalara bakmaktadır. Alacaklının borcunun karşılanması borçlunun taşınır ya da taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hakları ve alacaklara üzerinden yapılabilir. Borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin tüm usul ve esaslar ülkemizde icra ve iflas kanunu ile düzenlenmiştir. İcra Mahkemeleri bu konuda görevli mahkemelerdir.

İcra takibi türleri;

  • İlamlı icra takibi
  • İlamsız icra takibi
  • Kambiyo takibi
  • Rehin takibi
  • İpotek takibi vb. türlerden oluşmaktadır.

İcra takibi başladıktan sonra yedi gün içinde itiraz edilebilmektedir. Eğer itiraz edilmezse ödeme emri kesinleştirmektedir. İcra takibi türlerine göre kişilerin sorumlu tutulacak kanuni hak ve borçlar farklılık gösterebilmektedir. Borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve açılacak olan iflas davasının takibi gibi konular da bu alanda görülecek davalardandır.

İcrada kaçıncı sıradayım diye merak edenler de mahkemeye müzekkere yazılması, alacaklılara göre belirleme yapılması gibi yollardan faydalanabilirler. Bizzat başvuruda bulunabileceği gibi İcra ve İflas Avukatı ile çalışarak kolayca bu işlemleri halledebilirler.

Kredi, finans gibi sözleşmelerden doğan alacakların tahsilinde de icra ve iflas kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Bu davalar kimi zaman oldukça karışık ve zorlayıcı olabilir. Mutlaka icra ve iflas avukatı desteği almak gerekmektedir. Haksız alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için dava açılabilir ve bu davanın takibini de yine icra avukatları yürütebilir. Çok fazla evrak ve takip gerektiren bu davalarda avukat desteği olmadan büyük hak kayıpları yaşanabilir.

Şahıslar kendi arasında borç ve alacak konusunda yasal olmayan yollara başvurmamalıdır. Bu nedenle İcra Hukuku İzmir avukatlarından destek alarak istenmeyen sonuçları engellemektedir. İcra ve iflas konusunda deneyimli avukatlar yaşanabilecek hak kayıplarının da önüne geçer. Deneyimli bir avukat ileride oluşabilecek sorunları da öngörerek problemleri gerçekleşmeden engelleyebilir.


Av. Yasemin Şen

Hukuk, güven koruyucu normlar oluşturmak, bu güvenin nitelik, koşul ve kapsamını belirleyici teknik güvenlik normları yaratmak ve güvene dayalı hareketi koruyarak sorumluluk altında sonuçlar bağlamak zorundadır.

® Yasemin Hukuk Bürosu | SEO Hizmeti – seogezegeni.com & proji.com.tr